Vítejte na české webové stránce mezinárodního programu ERRICCA 2, věnovaného problematice ozáření z radonu.

Českými zástupci v programu jsou:

RADON v.o.s.


kontaktní osoby: Martin Neznal, Matěj Neznal
http://www.radon-vos.cz
e-mail : radon@comp.cz

První česká soukromá firma zabývající se měřením a hodnocením rizika ozáření z radonu, založená v r. 1990. Provádí radonové průzkumy stavebních pozemků před výstavbou (stanovení radonového indexu pozemku), měření objemové aktivity radonu ve vnitřním prostředí budov a v pitné vodě. Mezi její zákazníky patří kromě soukromých osob i Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, projekční a stavební firmy a další instituce. Vedle komerčních aktivit se společnost od počátku své existence podílí na řešení výzkumných úkolů v uvedené oblasti.


ČVUT fakulta stavební
kontanktní osoba: Martin Jiránek
jiranek@fsv.cvut.cz

Pracoviště se zabývá měřením součinitele difuze radonu v izolačních materiálech, navrhováním protiradonových opatření, expertními a znaleckými posudky protiradonových opatření a tvorbou norem v oblasti ochrany proti radonu. Publikace týkající se preventivních a ozdravných protiradonových opatření lze nalézt na http://www.suro.cz.Další informace týkající se radonové problematiky jsou dostupné na webových stránkách následujících institucí:


Státní úřad pro jadernou bezpečnost
http://www.sujb.cz
Ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany. Na webových stránkách úřadu jsou mimo jiné uvedeny legislativní podklady (Atomový zákon a prováděcí vyhlášky), metodiky a seznam firem oprávněných k měření.


Státní ústav radiační ochrany
http://www.suro.cz
Ústav je rozpočtovou organizací Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, představuje výzkumnou základnu. Na webových stránkách jsou publikovány informace o radonu a přírodním ozáření, o způsobech měření a ochrany, o státním radonovém programu, radonové tiskoviny a letáky.


Česká geologická společnost
http://www.cgu.cz
Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení území a poskytuje regionální geologické informace. Součástí webových stránek jsou prognózní mapy radonového rizika České republiky.


Zpět